Αναρτήθηκε αρχείο pdf με στοιχεία για τον Εργαστηριακή Διάταξη βενζινομηχανής μεταβλητής συμπίεσης PLINT. Ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί (passwords) για το άνοιγμα των αρχείων.

Αναρτήθηκε αρχείο pdf με στοιχεία για τον Εργαστηριακή Διάταξη DIDACTA MARK II. Επίσης η 2η εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος του Τμήματος Πέμπτης 7-9 μμ. Ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί (passwords) για το άνοιγμα των αρχείων.

Αναρτήθηκαν 2 αρχεία pdf με στοιχεία για τον Εργαστηριακό Αεριοστρόβιλο DIDACTA T200D. Επίσης η παρουσίαση του μαθήματος του Τμήματος Πέμπτης 7-9 μμ. Ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί (passwords) για το άνοιγμα των αρχείων.