Παρατίθενται οι βαθμολογίες του Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι όλων των τμημάτων. Ο κωδικός για άνοιγμα του αρχείου είναι αυτός που ισχύει για όλο το εξάμηνο. Όσοι έχουν περάσες 3 ή 4 εξετάσεις ο τελικός βαθμός προκύπτει σαν μέσος όρος των 3 …

Τελικές Βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Εργαστηρίου Read more »