Βαθμολογίες τεστ Εργαστηρίου ΜΕΚ

Παρατίθενται οι βαθμολογίες όλων των τεστ ΜΕΚ (το password είναι αυτό που ίσχυσε όλο το εξάμηνο).

Όσοι δεν έχουν περάσει κάποιο ή κάποια από τα τεστ καλούνται στις επαναληπτικές εξετάσεις των αντίστοιχων τεστ (ονόματα με κόκκινο).

Για ημέρα και ώρα θα βγεί ανακόινωση.

Βαθμολογίες