Παρατίθεται συνημμένη η τελική βαθμολογία της τελικής επαναληπτικής εξέτασης Εργαστηρίου ΜΕΚ. Ισχύει το password που ίσχυσε όλο το εξάμηνο. Βαθμολογία