Παρατίθενται συνημμένες οι βαθμολογίες των Θεωριών ΜΕΚ και Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ, εξέταση Σεπτεμβρίου 2017. Ισχύει το password που ίσχυσε όλο το εξάμηνο. ΜΕΚ Σύγχρονες Τεχνολογίες ΜΕΚ